O NAS            KONTAKT
AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

30 kwietnia - (sobota) Biblioteka nieczynna


2 maja - (poniedziałek) Biblioteka czynna w godz. 8.00-15.00

 

 

 

********************************************************

 

 

 Dnia 29.04.2016r. odbyło się zakończenie II edycji

 

KURSU KOMPUTEROWEGO  dla seniorów pt. " ABC INTERNETU" organizowanego we współpracy z Fundacją ORANGE.

 

Zajęcia prowadziła Agnieszka Krupińska. Dyplomy ukończenia kursu otrzymały : Halina Kaniewska, Renata Korzycka, Anna Legumina.

 

 


 

 

 

 

******************************************************

 

27.04.2016r.

 

 Kolejne spotkanie Głośnego Czytania

dla "Żabek" z Publicznego Przedszkola w Radziejowie.


Po wysłuchaniu bajek dzieci miały okazję pooglądać swoje ulubione książki.

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

25.04.2016r.

 

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich radziejowska biblioteka zorganizowała Spotkanie Głośnego Czytania POD CHMURKĄ

 

pt." GŁOŚNO CZYTAĆ KAŻDY MOŻE "

 

Odwiedziły nas klasy IIa i IId Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie

z wychowawczyniami Mileną Michalską i Edytą Kubicką.

Do wspólnego  głośnego czytania z dziećmi  zaprosiliśmy Panią Wandę Wiatrowską -redaktor Powiatowego ABC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 

25.04.2016r.

 

 

Prelekcję pt." Rody ziemiańskie na Kujawach"

wygłosił Sławomir Augustyniak.

 

W spotkaniu uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz młodzież z LO i Gimnazjum Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

20.04.2016r.

 GŁOŚNE CZYTANIE dla grupy "Żabki"

z Publicznego Przedszkola
w Radziejowie

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

W ramach AKCJI SPOŁECZNO - EDUKACYJNEJ  „ŻONKILE” 

 

w dniu 19 kwietnia 2016 roku 

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

w Radziejowie zaprosiła młodzież szkolną z LO w Radziejowie,

ZSRCKU w Przemystce oraz Gimnazjum Publicznego w Radziejowie

na spotkanie edukacyjne

oraz internetową premierę filmu

 

pt. „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”.

 

 

 

 

Żonkile zostały wykonane przez młodzież z Gimnazjum Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie (zdjęcie powyżej)

 

 

  

 

 

Projekt odbywa się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej

i wojewódzkich kuratorów oświaty.

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

19.04.2016r.

 


Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Biblioteka gościła dzieci z Publicznego Przedszkola
w Radziejowie - grupę Pszczółki. Przedszkolaki wysłuchały bajki "Franklin i książka z biblioteki". Poznały zasady korzystania
z księgozbioru, zasady poszanowania książek. Wspólnie stworzyły okładkę swojej pszczółkowej książki pt. "Szalone Pszczółki".


Nie obyło się bez bajkowych zagadek i kolorowanek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

18.04.2016r.

 

 

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

pt. " Odnawialne źródła energii "

wygłosiła dr Maria Palińska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

REGULAMIN XV POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O REGIONIE
(X KONKURS KRASOMÓWCZY „KUJAWY SŁOWEM MALOWANE”)
dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 I. Organizatorzy
1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie.
2. Miejski Zespół Szkół w Radziejowie.


II. Cele konkursu
1. Rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do mowy ojczystej.
2. Upowszechnienie czystości i kultury języka polskiego, pięknego i sugestywnego wypowiadania myśli.
3. Prezentowanie barwnym  i bogatym językiem zdarzeń, faktów nierozerwalnie związanych
z regionem kujawskim.
4. Zainteresowanie dzieci i młodzieży turystyką i krajoznawstwem.


III. Tematyka konkursu
1. Uczestnicy konkursu przygotowują wystąpienia w formie gawędy na następujące tematy:
a) historia, legenda miejscowości kujawskich,
b) sylwetki ludzi zasłużonych dla regionu,
c) zabytki kultury materialnej (kościoły, dwory), pomniki przyrody,
d) walory turystyczno – krajoznawcze regionu (np. wycieczka, szlak turystyczny),
e) zwyczaje, obrzędy i tradycje kujawskie.


IV. Uczestnicy
1. Konkurs odbywa się  w 3 kategoriach wiekowych:
- uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej,
- uczniowie klasy IV – VI szkoły podstawowej,
- uczniowie klasy I – III gimnazjum i uczniowie szkół średnich.

 


V. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie szkołę może reprezentować najwyżej 4 uczniów.
2. Uczestnik konkursu prezentuje gawędę na jeden z tematów wymienionych w rozdziale III,
    w czasie nie przekraczającym 5 minut z tolerancją 30 sekund.
3.W przygotowaniu wystąpienia należy położyć nacisk na bogactwo języka i oryginalny, indywidualny sposób prezentacji tematu. Należy zadbać o właściwą dykcję i emisję głosu.
4.Uczestnik konkursu może cytować teksty przewodników turystycznych, wydawnictw lub informacji  encyklopedycznych i biografii zawartych w niżej podanej literaturze przedmiotu, a także innych, w tym autorskich.
5. Zaleca się:
- ostrożność w szafowaniu gestem scenicznym,
- nie używanie rekwizytów.
6.Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość wystąpienia uczestników w strojach regionalnych.VI. Kryteria oceny
1. Uczestnik konkursu za swoje wystąpienie może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
2. Ostateczny wynik uzyskany przez ucznia jest średnią arytmetyczną punków przyznawanych przez wszystkich członków jury. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się od średniej wartości jeden punkt.
3. Zasady punktowania:
- zgodność prezentacji z tematyką konkursu – 3 pkt,
- bogactwo języka i jego barwność – 1 pkt,
- poprawność językowa – 1 pkt,
- dykcja – 1 pkt,
- sugestywność wypowiedzi – 1 pkt,
- kontakt ze słuchaczem – 1 pkt,
- ogólna prezentacja tematu i konstrukcja wypowiedzi – 1 pkt,
- dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego – 1 pkt.


VII. Terminy
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie przesyłają opiekunowie uczniów w terminie
do  09 maja 2016 r. ( załącznik Karta Zgłoszenia).
2. W zgłoszeniu należy podać:
-  imię i nazwisko uczniów reprezentujących szkołę ( max. 4),
- nazwę i adres szkoły oraz telefon kontaktowy,
z dopiskiem „XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie”-  imię i nazwisko opiekuna.
3. Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Miejski Zespół Szkół w Radziejowie
ul. Szkolna 28
88 – 200 Radziejów
3. Konkurs odbędzie się dnia 02.06.2016 r. o godz. 9.00 w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Radziejowie.


VIII. Uwagi końcowe
1.    Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a uczestnicy i ich opiekunowie
pamiątkowe dyplomy.
2.    Laureaci konkursu będą reprezentować powiat radziejowski w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Golubiu Dobrzyniu na etapie wojewódzkim ( X 2016 r.), a następnie w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży 2016 w Legnicy.
3.    Koszty przejazdu na w/w konkursy pokrywa szkoła uczestnika konkursu.
4.    Koszty udziału laureatów w kolejnych etapach Konkursu (akredytacja) pokrywa MiPBP w Radziejowie

  


  Organizatorzy:
    Dyrektor MiPBP w Radziejowie  Danuta Wielgosz
    Nauczyciele Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie:
    Maria Eznarska i Barbara Rolirad


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu
pod nazwą „XV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O REGIONIE
(X KONKURS KRASOMÓWCZY „KUJAWY SŁOWEM MALOWANE”"
 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


...............................................................                ...............................................................

            (miejscowość, data)                              (podpis uczestnika / opiekuna prawnego)


* niepotrzebne skreślić

KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w XV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie
(X  konkurs krasomówczy „Kujawy słowem malowane”)
Lp.    Imię i nazwisko ucznia, klasa
Tytuł wystąpienia    Adres zamieszkania ucznia, nr telefonu
    Nazwa i adres szkoły, nr telefonu    Imię i nazwisko opiekuna
1.
               
2.
               
3.
               
4.
               

……………………………………………………….
Pieczątka i podpis dyrektora szkoły


PROPONOWANA  BIBLIOGRAFIA


1. Beciński F., Wesele na Kujawach, Włocławek 1996 r.
2. Biskup M., Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521, Gdańsk 1993.
3. Borkowski J.,Kujawska proza : z cyklu Redecz Krukowy i Okolice …kraina
     prastara.T.XIX, Brześć Kujawki 2012
4. Dzieje Radziejowa Kujawskiego, pod red. J. Danielewicza, Bydgoszcz 1982
5. Eznarska M., Rolirad B., Siedziby ziemiańskie w powiecie radziejowskim,
     Radziejów 2004.             
6. Kalinowska D., Rękodzieło ludowe, Włocławek 2004.
7. Kalinowska D., Strój ludowy na Kujawach, Włocławek 2002.
8. Kasprowicz J., Bajki klechdy i baśnie, Inowrocław 1996
9. Kolberg O. , Dzieła wszystkie. Kujawy, cz. I i II , Wrocław – Poznań -
    -Warszawa
10. Kołtuniak J., Wsie i miasta byłego powiatu radziejowskiego, „Kronika
      Radziejowska”, Radziejów 1997 – 2000 .
11. Kotula K., Maria z Wodzińskich Orpiszewska (1819-1846). Życie i Dzieło,
      Włocławek 2009.
12. Kujawy słowem malowane…, Materiały literackie nagrodzone i wyróżnione
      w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie w latach 2003-2010, pod 
      redakcją  M. Eznarskiej, B.Rolirad , Radziejów 2011.
13. Kubicka E., Wielgosz N., Pejzaż frasobliwy – czyli o kapliczkach i krzyżach z 
      Radziejowa i okolic, Radziejów 2012
15. Kurant J., Folklor taneczny Kujaw. Taniec ludowy, Włocławek 2006.
16. Kurant J., Radosne dzieciństwo. Gry i zabawy kujawskich dzieci, Włocławek
      2008.
17. Łukaszewicz A.B., Kujawskie legendy, gawędy i gadki T.1., Wrocław 2011
18. Maciejewski M., Kujawy Radziejowskie, Włocławek 2009.
19. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce.  Kujawy wschodnie,
      pod red. St. Kunikowskiego, tom I, cz. 1,Włocławek 2000.
20. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce.  Kujawy wschodnie,
       pod red. St. Kunikowskiego,  tom I, cz. 2 Włocławek 2001.
21. Pawłowska K., Rzeźba i zdobnictwo na Kujawach, Włocławek 2003.
22. Pawłowska K., Zwyczaje i obrzędy doroczne na Kujawach, Włocławek 2003.
23. Radziejów i okolice, pod red. J. Kalafusa, Włocławek 1995 .
24. Szelągowska G., Kuchnia z rodowodem, Toruń 2012
25. Słownik biograficzny Powiatu Radziejowskiego, pod redakcją  J.Kołtuniaka,   
       Piotrków Kujawski-Włocławek 2002.
26. Szkulmowska W., Ziemia rodzinna to Kujawy, cz. I Słowo, cz. II Obraz, 
       Bydgoszcz 2006.
27. Sztuka ludowa Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1997.
28. Włocławek i okolice. Przewodnik, pod red. St. Kunikowskiego, Włocławek  
       2002
29. Zaleska-Wojciechowska R., A wiatr hula po opłotkach. Baśnie, Włocławek 
      1998.
30. Zaleska-Wojciechowska R., Baśnie i klechdy kujawskie, Włocławek 1995
31. Zaleska-Wojciechowska R., Opowieści kujawiaczka, Włocławek 1997
32. Zaleska-Wojciechowska R., W nadwiślańskiej krainie baśni, Włocławek 1997
33. Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, pod
      red.S Kalembki, Warszawa 1989

 

 

 

 ***********************************************************

 

Wiosna ach to TY...

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

14 kwietnia 2016r.

 

 

Przedstawienie

pt. " I o kobietach i po kujawsku..."

 

w wykonaniu Grupy Teatralnej

Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie

pod kierunkiem

Pani Grażyny Trzmielewskiej.

 

GRUPA TEATRALNA:

Lidia Orłowska, Zofia Gralak, Wiktoria Niedośmiałek, Nikola Bykowska, Adrianna Siarkowska, Julita Fornalewicz, Mateusz Talma, Jan Wesołowski, Antoni Dulęba.

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

14.04.2016r.,

 

Dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku odbył się

wykład pt. "Przegląd literatury".

 

Spotkanie poprowadziła

bibliotekarka Dorota Świderska.

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

12.04.2016r.

 

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

Mimo, że nie dotarły nowe książki panie miały o czym dyskutować. Między innymi o książce "Adam i Jadwiga Czartoryscy", o "Wariatce z Komańczy" - M.Nurowskiej, o twórczości Sławomira Kopera ("Gwiazdy kina PRL", "Kobiety w życiu Mickiewicza", "Żony Bogów").

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

 07.04.2016r.

 

WYKŁAD

pt. "Bezpieczeństwo rozliczeń bezgotówkowych"

 

dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku wygłosił

prof. dr Marek Stefański

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 07.04.2016r.

 

Z inicjatywy członka Towarzystwa Miłośników Kujaw

Pani Ewy Smykowskiej przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku rozpoczęła w Bibliotece działalność

sekcja rękodzieła.

Spotkanie pt. " Wiosenne kwiaty".

 

Kolejne spotkania w każdy czwartek o godz. 10.00

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

******************************************************

 

 

 

Zapraszamy do radziejowskiej biblioteki w poniedziałki , godz. 19.00

na ZAJĘCIA JOGI 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

16.03.2016r.

 

 

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kujaw w bibliotece

odbyło się  VI SPOTKANIE Z TRADYCJĄ,

którego tematem były zwyczaje i tradycje wielkanocne na Kujawach.

 

Spotkaniu  towarzyszyły  warsztaty, na których poznano tajniki wyplatania palm wielkanocnych. W spotkaniu uczestniczyła kustosz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Dorota Kalinowska oraz twórczynie rękodzieła Krystyna Zagrabska, Ewa Smykowska oraz Halina Pietrzak.

 

W spotkaniu wzięli udział słuchacze Uniwersytetu III Wieku

oraz młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **********************************************************

 

 

 

 

11 marca 2016r.  W radziejowskiej bibliotece otwarto

wystawę


 
„Gary i fajanse
czyli zbiory w muzeach prywatnych
oraz izbach pamięci” Na ekspozycję przygotowaną

przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Informacją (ICIMSS) złożyły się zdjęcia dokumentujące
unijny projekt „Europeana: Food and Drink”


Słowo wstępu z  prezentacją multimedialną  :
Małgorzata Masłowska

Autorzy zdjęć : Marek Wieczorek i Piotr Kożurno

GOŚCIEM SPECJALNYM WERNISAŻU BYŁA MARIA ŚLIWIŃSKA TWÓRCA I DYREKTOR MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ (ICIMSS)  w TORUNIU

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie LO w Radziejowie ,

ZSR CKU w Przemystce oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

*************************************************************

 

Ewa Izabela Karpińska

 

 

 

 

 

 *********************************************************

 

 

 10.03.2016r.

 

Z inicjatywy członka Towarzystwa Miłośników Kujaw

Pani Ewy Smykowskiej przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku rozpoczęła w Bibliotece działalność

sekcja rękodzieła.

Spotkanie pt. " Wielkanocne palmy ".

 

Kolejne spotkania w każdy czwartek o godz. 10.00

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 03.03.2016r.

 

Z inicjatywy członka Towarzystwa Miłośników Kujaw

Pani Ewy Smykowskiej przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku rozpoczęła w Bibliotece działalność

sekcja rękodzieła.

Spotkanie pt. " Wielkanocne palmy ".

 

Kolejne spotkania w każdy czwartek o godz. 10.00

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

 01.03.2016r.

 

 

 KONCERT
KUBY MICHALSKIEGO

 

ACH-POEZJA !
( WIERSZE WIELKICH POLSKICH POETÓW
Z WŁASNĄ MUZYKĄ )


W programie znane wiersze wybitnych polskich poetów z muzyką Kuby Michalskiego. Uczestnicy koncertu usłyszeli  m.in. utwory Kochanowskiego, Mickiewicza, Norwida, Asnyka, Leśmiana, Staffa, Tuwima i Gałczyńskiego.

Na okrasę kilka ballad Leonarda Cohena.

 


 

 


 

 

 

 

Kuba Michalski komponuje muzykę do wierszy znanych  poetów i  do tekstów własnych. Występuje również z interpretacjami piosenek Leonarda Cohena i Jacka Kaczmarskiego. Nagrał pięć płyt z zespołem „Cotton Cat”, oraz trzy albumy solowe. Był wielokrotnie nagradzany. M.in. w duecie z Justyną Bacz wygrał Festiwal Pieśni Leonarda Cohena w Krakowie.

 

 

 

 

 

 *******************************************************

 

 

02.03.2016r.

 

ROK 2016   -  ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA.

 

W radziejowskiej bibliotece odbyło się czytanie

Nowel   Henryka Sienkiewicza

 

W czytaniu uczestniczyli uczniowie  kl. V d 

z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie

z nauczycielką Anną Opasik-Urbańską.

 

 

Spotkanie odbyło się we współpracy z biblioteką szkolną

- bibliotekarką Wiesławą Marek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***********************************************************

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

29 luty- DZIEŃ DINOZAURA

 

"W świecie dinozaurów" - kolejne spotkanie z okazji DNIA DINOZAURA. Odwiedziły nas dzieci - grupa Gumisie

z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

 

 


 

 

 

*********************************************************

 

 

 

26 luty- DZIEŃ DINOZAURA

 


Bibliotekę odwiedziły dzieci z Publicznego Przedszkola

nr 1 w Radziejowie - grupa "Żabki".
Odbyło się spotkanie "W świecie dinozaurów":
Głośne czytanie bajki pt. "Dobry Dinozaur", rozmowa na temat prehistorycznych stworzeń, stworzenie przez dzieci własnego dinozaura, zagadki, puzzle, zajęcia plastyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 Regulamin Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego i Plastycznego
  „WIERSZYKI Z HUMOREM”

        
                                                       
 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs Recytatorski  i Plastyczny
dla dzieci kl.”0”pt. „WIERSZYKI Z HUMOREM”


Cele konkursu:

- popularyzacja wśród dzieci poezji dziecięcej.
- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
- rozwijanie umiejętności plastycznych.
- kształcenie wrażliwości na piękno.
- mobilizacja do występów przed publicznością.


Założenia Konkursu:

W konkursie biorą udział dzieci z kl. „0”.
Założeniem konkursu jest przygotowanie jednej formy teatralnej. Forma może mieć charakter indywidualnej bądź grupowej mini inscenizacji zamkniętej w ramach 10 minut.
Liczba dzieci ograniczona do 5 osób.

Pożądane jest przygotowanie prac rysunkowych (technika dowolna) do wybranych wierszy, które będą stanowić oprawę plastyczną  imprezy.


Przewidywany termin imprezy – 12 maja 2016r. (CZWARTEK) , godz. 9.00


Eliminacje gminne odbędą się w bibliotekach gminnych.  
Do 20 kwietnia 2016 r. należy dostarczyć prace plastyczne.
Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie telefoniczne  swego udziału do 20 kwietnia 2016 roku (pod numer  tel. 54 285 32 80), podanie nazwy grupy, nazwisk  uczestników, opiekunów i liczby dzieci biorących udział w konkursie.
Dla uczestników przewidujemy nagrody.    
         

 Wszelkie informacje o  konkursie można uzyskać u Pani Karoliny Ćwikły  w Oddziale dla Dzieci Miejskiej  i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie.

 

 

 

**********************************************************

 

 

25.02.2016r.

 

Z inicjatywy członka Towarzystwa Miłośników Kujaw

Pani Ewy Smykowskiej przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku rozpoczęła w Bibliotece działalność

sekcja rękodzieła.

Spotkanie pt. " Wielkanocne ozdoby ".

 

Kolejne spotkania w każdy czwartek o godz. 10.00

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

 

23.02.2016r.

 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

 

Tematem spotkania była książka Jarosława Mikołajewskiego

pt. "Największe szczęście, największy ból" - rozmowy z Julią Hartwig.

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

Aktywne czytelniczki Oddziału dla dzieci - Martynka

i Julka Linowieckie otrzymały nagrodę

za wzorowe czytelnictwo.
Gratulujemy!

 

 

 

 

 

*****************************************************************