O NAS            KONTAKT
AKTUALNOŚCI

 


W dniach 8-15 maja 2017 r. odbędzie się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 

 

Hasło XIV edycji Tygodnia Bibliotek brzmi:

" Biblioteka. Oczywiście! "

 

  

*********************************************************

 

 

21.04.2017r.

 

Prelekcję pt. "RADZIEJÓW TUTAJ TEŻ DZIAŁA SIĘ HISTORIA"

dla uczniów kl. IV a   i   VI c  Szkoły Podstawowej w Radziejowie

wygłosił bibliotekarz i historyk Krzysztof Wątrobicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADY


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.


pt. „ KUJAWY ROWEROWO ”

 REGULAMIN
Cele konkursu


- promocja zdrowego trybu życia,
- kształtowanie świadomości geograficzno-historycznej,
- rozwój wrażliwości artystycznej.Zasady uczestnictwa


1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają od  dwóch do sześciu fotografii w formacie
nie mniejszym niż 20 x 30 cm.
3. Każde zdjęcie musi być opatrzone na odwrocie  godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie brał On udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie. Na odwrocie zdjęcia poprosimy także o podanie miejsca wykonania oraz tytuł zdjęcia.
4. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym godłem), w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania, nr telefonu i adres e-mail, należy ponadto umieścić oświadczenie  o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatorów konkursu pod nazwą
„ KUJAWY ROWEROWO ”.
 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)
* niepotrzebne skreślić5.  Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów,
 ul. Objezdna 33  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Prace można nadsyłać podczas całego okresu trwania konkursu od 15.03.2017r. do 30.09.2017r.

6.  Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane.

7. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.Terminy:

Czas trwania konkursu

15.03.2017 - 30.09.2017r.
 (decyduje data stempla pocztowego).
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Październiku 2017r.Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród.

–Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.

–Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia
na wystawę pokonkursową.


Nagrody:

Przewiduje się nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w RadziejowieUwagi:


– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu.
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod
nr tel. (054) 285 32 80 oraz na stronie internetowej www.bibliotekaradziejow.cdx.pl

w dziale aktualności.

 

 

 

 

***************************************************************

***********************************************************

*********************************************

 

 

 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w RadziejowieOgłasza KONKURS


pod Patronatem
Burmistrza Miasta Radziejówpt. „ KUJAWSKIE BOTANICUM ”

 


Przedmiotem konkursu jest stworzenie

ZIELNIKA KUJAWSKICH ROŚLIN
pól, łąk, ogrodów i lasów.REGULAMINCele konkursu


 
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- kształcenie umiejętności rozpoznawania

wybranych gatunków roślin.
- propagowanie tradycji,
- rozwijanie poczucia estetyki i piękna.Zasady uczestnictwa1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają wykonane przez siebie zielniki w dowolnej formie -  preferowane będą  prace ukazujące wszystkie części roślin
( kwiat, łodyga, korzeń).  W zielnikach nie mogą znaleźć się okazy gatunków roślin chronionych, ani tych pozyskanych z terenów objętych ochroną.
3. Do każdej pracy prosimy dołączyć przyklejoną kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania, numerem telefonu oraz adresem e-mail.
4.  Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście

do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego,

88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33 

z dopiskiem „KUJAWSKIE BOTANICUM”.

Prace można nadsyłać podczas całego okresu trwania konkursu
od 01.04.2017r. do 30.09.2017r.


5. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.


Terminy:

Czas trwania konkursu

01.04.2017 - 30.09.2017r.
 (decyduje data stempla pocztowego)
.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Październiku 2017r.


Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród.

–Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.
–Zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane
na wystawie pokonkursowej oraz stanowić będą ekspozycję stałą biblioteki i służyć jako materiał dydaktyczny.


Nagrody:

Przewiduje się nagrody ufundowane
przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.


Uwagi:

– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu.
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod
nr tel. (054) 285 32 80 oraz na stronie internetowej www.bibliotekaradziejow.cdx.pl w dziale aktualności.

 

 

 

 

***********************************************************

 

 


 

 

 

********************************************************

 

 

10.04.2017r.

 

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz uczniów LO Radziejów

pt. " Węgry - historia, naród, kultura ",

 

wygłosił mgr Maciej Mańkowski

absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

09.04.2017r.

PLENEROWE KUJAWSKIE

ŚNIADANIE WIELKANOCNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

05.04.2017r.


 Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

 

pt." Profilaktyka w schorzeniach układu krążenia",

 

wygłosiła dr TERESA GRABOWSKA,

ORDYNATOR oddziału  chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

 

 

 

 

 

  

 

 

**********************************************************

 

 

 

30.03.2017r.

 

RADZIEJOWSKĄ BIBLIOTEKĘ ODWIEDZIŁY

PRZEDSZKOLAKI Z PIOTRKOWA KUJAWSKIEGO.

 

 

 

 

 

 

 

 *************************************************************

 

29.03.2017r.

OCIEPLAMY BUDYNEK BIBLIOTEKI ...

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 


 

 

21.03.2017r.

 

REMONTU CIĄG DALSZY -

w tym miejscu będzie winda.

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************

 

 

21.03.2017r.

 

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

 

pt. " Główne ryzyka polityczne

i ekonomiczne świata 2017r."

 

wygłosił prof. dr Marek Stefański.

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 

14.03.2017r.


 

Wykład Pana Andrzeja Kozłowskiego

pt. " Rola pszczół w kształtowaniu natury"

dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego
„WIERSZYKI  ŁAMIĄCE JĘZYKI”        

                                                       


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs Recytatorski  i Plastyczny

dla dzieci kl. ”0”

 


pt. WIERSZYKI  ŁAMIĄCE  JĘZYKI”
 


Cele konkursu:


- popularyzacja wśród dzieci poezji dziecięcej.
- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
- rozwijanie umiejętności plastycznych.
- kształcenie wrażliwości na piękno.
- mobilizacja do występów przed publicznością.


Założenia Konkursu:


W konkursie biorą udział dzieci z kl. „0”.
Założeniem konkursu jest przygotowanie dowolnego utworu poetyckiego „łamiącego język”
Forma może mieć charakter indywidualnej bądź grupowej mini inscenizacji zamkniętej w ramach 10 minut.
Liczba dzieci ograniczona do 5 osób.

Pożądane jest przygotowanie prac rysunkowych (technika dowolna) do wybranych wierszy.


Przewidywany termin imprezy – 11 maja 2017r. (CZWARTEK) , godz. 9.00
Eliminacje gminne odbędą się w bibliotekach gminnych.

 
Do 25 kwietnia 2017 r. należy dostarczyć prace plastyczne.
Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie telefoniczne  swego udziału do 25 kwietnia 2017 roku (pod numer  tel. 54 285 32 80), podanie nazwy grupy, nazwisk  uczestników, opiekunów i liczby dzieci biorących

udział w konkursie.


             Dla uczestników przewidujemy nagrody i  dyplomy.             


 Wszelkie informacje o  konkursie można uzyskać u Pani Karoliny Ćwikły  w Oddziale dla Dzieci Miejskiej  i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie (tel. 54 285 3280)


W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej  trwa remont więc konkurs odbędzie się w Szkole Muzycznej
w Radziejowie (ul. Dolna 20).

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

07.03.2017r.

 

Zebranie wyborcze Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

Wybory zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

06.03.2017r.

 

Odwiedziny przedszkolaków w Oddziale dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

28.02.2017r.

 

 

Pierwsze w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 


Niedawno (01.02.) minęła kolejna rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej. Biblioteka kupiła książkę pt. " Najlepiej w życiu ma twój kot" - listy Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza. Przypomniałyśmy sobie wybitną poetkę.
Natomiast czytać będziemy "Dwa światy Zofii" Kariny Obary.

Wprawdzie według jednej z najstarszych polskich legend Wanda wolała rzucić się do Wisły niż poślubić Niemca, to jednak od wieków Niemcy i Polacy, nie tylko na terenach dzisiejszej Polski, byli bliskimi sąsiadami, mieszali się ze sobą, zawierali małżeństwa lub tylko schodzili się i rozchodzili. Jedną z takich historii opowiada Karina Obara.

 

 

 

 

 

**************************************************

 

 

16.02.2017r.


Przedszkolaki w bibliotece.
Spotkanie GŁOŚNEGO CZYTANIA.

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

 

 

13.02.2017r.

 

Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej

administrowanej przez

Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

 

GODZINY OTWARCIA IZBY REGIONALNEJ:

 

WTOREK, CZWARTEK  10.00 - 15.00

SOBOTA 10.00 - 13.00

 

Tel. kontaktowy  693 589 996

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

08.02.2017r.

 

Smerfuj się kto może!

- kolejne spotkanie feryjne w bibliotece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

realizuje projekt

" Radziejowska Biblioteka OdNowa "

- modernizację w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Priorytet 2 - Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

 

 

Kolejny etap modernizacji

został rozpoczęty i potrwa do końca LIPCA.

 

Biblioteka w miarę możliwości

czynna będzie bez zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

03.02.2017r.

 

Ferie zimowe w radziejowskiej bibliotece.

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************

 

 

30.01.  - 01.02.2017r.

 

Ferie w bibliotece!
Już dwa spotkania za nami.

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************

 

 

 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becńskiego w Radziejowie

 Oddział dla dzieci (Ratusz)

 

zaprasza na FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE.


Spotkania w poniedziałki, środy, piątki

w godz. 10.00-12.00.

 


W PROGRAMIE:


-głośne czytanie bajek
- zabawy plastyczne
-zagadki i kalambury literackie
-zabawy w skojarzenia, gry, konkursy.


Zapraszamy !!!

 

 

 

 

*****************************************************

 

 

 18.01.2017r.

 

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego

odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczennicy

Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie,

Zuzi Krawczyk w aranżacji i przy akompaniamencie

Pana Karola Brzykcego.

 

 

Koncertowi towarzyszyła  wystawa prac malarskich

Pani Aldony Patyk z Osięcin.


 

Koncert i wystawa rozpoczęły cykl

REGIONALNYCH SPOTKAŃ Z PASJAMI  w radziejowskiej bibliotece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

11.01.2017r.


Wykład dla słuchaczy

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

pt. " Konspiracja na terenie

POWIATU RADZIEJOWSKIEGO 1939-1945r. "

wygłosił Sławomir Augustyniak.