O NAS            KONTAKT
AKTUALNOŚCI

 

 

ROK KULTURALNY 2015

ROKIEM FRANCISZKA BECIŃSKIEGO

w 40 rocznicę śmierci.

 

         

      

 

5 IX 1897 - 3 VII 1975r.

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

28.01.2015r.

 

 

W bibliotece odbyła się prelekcja

i pokaz multimedialny

pt. "...NIE PRZERYWAJCIE MEGO ŚPIEWU- -"

Franciszek Beciński  - życie i twórczość

Patrona Biblioteki"

Prelekcję dla uczniów LO w Radziejowie wygłosiła

Danuta Wielgosz.

 

 

W oddziale dla dzieci odbyły się zajęcia

bajkoterapii dla uczniów Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Radziejowie, 

które prowadziła Karolina Ćwikła.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 *******************************************************

 

 

27 stycznia 2015r. w radziejowskiej bibliotece odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.W spotkaniu wzięło udział 6 klubowiczek, które dyskutowały na temat książki Alan Bennett

pt. " Czytelniczka znakomita".

 

 

 

"Bardzo zabawna i świetnie napisana powieść o tym, jak królowa angielska odnajduje w sobie pasję czytelniczą. Zaniedbując obowiązki monarchini, zaczyna pochłaniać dzieła kolejnych autorów, czyta wiersze Thomasa Hardy'ego, powieści Marcela Prousta, a także dramaty Samuela Becketta. Autor, jeden z najbardziej oddanych orędowników literatury, dostarcza nam znakomitego argumentu na uzasadnienie tezy, że warto czytać książki."

 

 

 


*******************************************************

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego zaprasza dzieci i młodzież

na  ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 


  pt. "...NIE PRZERYWAJCIE MEGO ŚPIEWU- -"

Franciszek Beciński  - życie i twórczość

Patrona Biblioteki"

(prelekcja + prezentacja multimedialna).

 

 

***************************************************************

 

 

 

 W każdy piątek o godz. 15.00 zapraszamy na spotkania z książką

w oddziale dla dzieci.

23 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie KLUBU KSIĄŻKI "Violetta".

Klub powstał z myślą o wielbicielach książki i serialu pt. "Violetta".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *************************************************************

 

 

22.01.2015r.

 

Wzrost zainteresowania poetą Franciszkiem Becińskim wśród uczniów.

 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach realizują projekt pt. "Śladami Franciszka Becińskiego"

pod kierunkiem Pani Anety Ratajczyk.

Na zdjęciu uczennice Paulina Ciesielska i Paulina Daruszewska

w towarzystwie swojej opiekunki.

Wywiadu na temat Franciszka Becińskiego udzieliła

i po wystawie oprowadziła

Danuta Wielgosz.

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

21.01.2015r.

 

 

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

 

pt. "Obywatel w sądzie i jego prawa"

 

wygłosił mec. Cezary Badeusz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 

20.01.2015r.

 

Lekcję biblioteczną oraz lekcję historii regionalnej

dla klasy I LO

ZSR CKU w Przemystce przeprowadził

bibliotekarz i historyk

 

Krzysztof Wątrobicz

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

 

Klub Książki   
Spotkania z książką z serii „Violetta” w bibliotece

Jesteś wielbicielką serialu „Violetta”, lubisz czytać książki…
Zapraszamy na spotkania KLUBU PRZYJACIÓŁ „VIOLETTY”
w piątki,  godz. 15.00 – 16.30
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie.


PIERWSZE SPOTKANIE  - 23 STYCZNIA
Zapraszamy!!! Czeka Was mnóstwo atrakcji i zabawy!
Więcej informacji w oddziale dla dzieci MiPBP w Radziejowie

 

 

 

 

 *****************************************************************

 

 

ROK KULTURALNY 2015 – ROKIEM FRANCISZKA BECIŃSKIEGO
w 40 rocznicę śmierci
PIEWCY KUJAW
 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Becińskiego
(Miejski Zespół Szkół )

 

ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY  


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego

 pt. „Franciszek Beciński – kujawskie inspiracje”

 
REGULAMIN
Cele konkursu- kształtowanie wrażliwości na piękno Ziemi Kujawskiej postrzeganej przez pryzmat poezji Franciszka Becińskiego.
- rozwój świadomości regionalnej,Zasady uczestnictwa1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają od  dwóch do sześciu  fotografii inspirowanych poezją Franciszka Becińskiego w formacie nie mniejszym niż
20 x 30 cm.
3. Każde zdjęcie musi być opatrzone na odwrocie tylko godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie brał On udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie.
4. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania, nr telefonu i adres e-mail, należy ponadto umieścić oświadczenie
 o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatorów konkursu pod nazwą „Franciszek Beciński – kujawskie inspiracje”
 (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)
* niepotrzebne skreślić


5.Prace należy przekazywać pocztą lub osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33
 z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – ROK FRANCISZKA BECIŃSKIEGO”.
6.Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane.
7.Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.


Terminy:Czas trwania konkursu

15.01.2015  - 31.10.2015r. (decyduje data stempla pocztowego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Listopadzie 2015r.

Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród.

–Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.
–Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia na wystawę pokonkursową.


Nagrody:


Przewiduje się nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie


Uwagi:– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (054) 285 32 80